โครงการพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้