กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ระบบการบริหารจัดการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

กลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา

งานธุรการ